Ekspertgruppe skal vurdere tiltak for å få ned sykefraværet. Sykelønnsordningen ligger fast

- Sykelønnsordningen som sådan er ikke oppe til diskusjon, understreker Roar Flåthen. Full lønn under sykdom ligger fast. Det man skal diskutere, er virkemidler for å få ned sykefraværet.

Den faglige ekspertgruppen er nedsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og skal vurdere mulige administrative tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. 

- Utgangspunktet er at IA-avtalen går ut, sier Flåthen.  Nå skal det forhandles om en ny avtale, uten at sykelønnsordningen røres.  

Anbefalingene fra ekspertgruppa vil være et viktig grunnlag når regjeringen sammen med partene i arbeidslivet over nyttår skal drøfte innholdet i en videreføring av IA-avtalen og eventuelle tiltak for å få ned sykefraværet. 
Partene støtter opprettelsen av en ekspertgruppe og skal være med i en referansegruppe for dette arbeidet.  

Gruppas anbefaling skal foreligge 1. februar 2010. Anbefalingen fra ekspertgruppa skal sees i sammenheng med de drøftelser som Arbeidsministeren skal ha med partene om IA-avtalen og tiltak mot sykefravær.  Dette arbeidet skal starte i midten av januar og være klart innen dagens avtale utløper 1. mars 2010.

Lenker


 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia