Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk nr 5, uke 44
 
Juned Akhtar  
 
I dette nummeret skriver vi blant annet om SST sitt arbeid med faggruppeledersamling, statsbudsjettet, ENØK konferanse, faggruppemøter, deltidsbrann, KNS, ICU, EPSU, SUN, høringer og SSTs hjemmeside.

Styremøte
Den 16. oktober ble det avholdt styremøte i seksjonen. Følgende saker ble behandlet; referat fra faggruppemøtene 2.- 5. oktober, planlegging av 2007, konferanser i slutten av 2006, deltidsbrannmenn, høyskolebesøk i Fredrikstad, brannutdanning m.m.
 
Faggruppe møter 2 - 5 oktober

Renovasjon
Vår faggruppe for renovasjonssektoren avholdt sitt møte 2. og 3. oktober. Hovedtema for dette møtet var arbeidet med sikkerhetshåndboka. Faggruppa er også i gang med å planlegge en større konferanse for yrkesgruppa utpå nyåret 2007 i samarbeid med Norsk Transportarbeiderforbund.

Vaktmestere
Da faggruppe 1 for vaktmestere hadde møte i Bodø 3. og 4. oktober var hovedtema å få utviklet fagbrev for driftsansvarlige. Janne Skaug, fylkesseksjonsleder i SST Nordland, ønsket velkommen og poengterte at møtedeltakerne var mannsdominert.

Ragnar Johansen, leder for faggruppe 1, hadde en presentasjon om utviklingen av fagbrev historisk og hvor arbeidet står i dag. Brannvernlederstillingene er som regel i stor grad tillagt driftsansvarlig. Erfaring viser store ulikheter innen brannvern, både når det gjelder opplæring, mandat og avlønning.
Man trenger også bedre opplæring innen HMS, som også er en lovpålagt oppgave

Det arbeides videre med større likhet innenfor brannvernstillingen og opplæring innen HMS.

Havn

Faggruppe havn avholdt møte 4. og 5. oktober. Temaer på dette møtet var forberedelse til havnekonferansen, kompetanseheving og bruken av havnekassas midler. Faggruppa diskuterte også noen tariffspørsmål.

Energi
Faggruppen energi hadde 4. - 5. oktober. Energistreiken, energipriser, Norges energibehov og kraftkrisen ble diskutert under møtet. Det ble også tatt opp forskjeller i tariffavtalene. Per Orfjell tok med faggruppen på besøk på Hafslund nettdrifts anlegg.

Faggruppelederne 17 oktober
Faggruppelederne var invitert sammen med styret i SST til å diskutere hvordan faggruppene fungerer og hva som kan gjøres bedre. Det var lagt opp til samarbeid gruppene i mellom og sammen med representanten for gruppene i styret. I tilegg ble det holdt innlegg fra tre faggrupper om deres arbeid. I tillegg til at Frisørenes Fagforening fortalte om deres vervearbeid, herunder spydspissarbeidet.

Konferanse om ENØK for vaktmestere
SST er i ferd med å planlegge en ENØK konferanse der FDV og miljøvennlig energi blir et hovedtema. Konferansen planleggs å holde sted slutten av november/begynnelsen av desember.

Deltidbrann
Forbundsstyret har fattet vedtak om at deltidsbrannpersonell kan registreres som bimedlemmer. Dette er medlemmer som ikke skal betale Kollektiv hjem, OUO eller Fagforbundets stønadskasse.
Registrering av deltidsbrannpersonell skjer i FANE 2. Kontingenten er 1,45% jf. Fagforbundets vedtekter §8.6

Har du spørsmål så ta kontakt med SST.

Deltidsansatte brannfolk skal få styrket sin kompetanse. Det lover kommunalminister Åslaug Haga, som blar opp ni millioner kroner over statsbudsjettet.

Halvparten av landets kommuner får besørget sin brannsikkerhet av deltidsarbeidende brannfolk. I dag må deltidsbrannfolkene oppfylle visse helsekrav og ha kompetansebevis for utrykningskjøring, men er ellers ikke underlagt de samme kompetansekravene som heltidsarbeidende brannfolk.

Den såkalte deltidsreformen som kom for ti år siden skulle bøte på dette, men det har vært opp til den enkelte kommune om man ville gjennomføre tiltakene eller ikke. Pengene strekker til å gi opplæring til 300 ekstra brannfolk. Men til sammen er det så mange som 7000 brannfolk som har behov for slik opplæring. Dette er en god start.

KNS 4. september 2006  i København
Steinar Granlund fra administrasjonene var i København for å planlegge en konferanse for brannmenn i de Nordiske landene. Tema for konferansen og program kan du lese mer om på vår nettside.

ICU møte 11. - 12. september 2006 - Stockholm
Fagforbundet sendte feier Ivar Eriksen til ICU årsmøte i Stockholm 11. - 12. september. Referat fra årsmøtet vil foreligge på hjemmesiden www.fagforbundet.no/feier

EPSU referanse og ekspertgruppemøte 25. - 26. september . København
Ekspert og referansegruppemøtene ble holdt i forkant av EPSU komité for allmennyttige verk i Brussel. Møtene bar preg av sakslisten fra komité møtet, samt landsrapporter og kommende konferanser ble diskutert. Det ble fremhevet at det nordiske forumet vil etter en EPSU-ISKA sammenslåing få en enda viktigere funksjon for samarbeid mellom de nordiske landene enn det den har i dag.

EPSU komité for allmennyttige verk 27. september Luxembourg.
Det ble diskutert rutiner for informasjonsutsendinger fra EPSU sekretariatet. Felles problemstillinger for renovasjonsbransjen var et tema. Renovasjonsbransjen har lignende problemer med anbud og konkurranseutsetting som transportbransjen. Grønnboken om energiforsyning fra EU ble presentert for medlemmene.

EPSU er skuffet over at de sosiale bestemmelsene ikke er ivaretatt. Videre hadde den nordiske delegasjonen diskusjon rundt EPSU foreslåtte retningslinjer for EWC -arbeid.

Nordisk frisørsamling i København 2-4 oktober
Styret hadde bevilget 20 000 slik at frisørene kunne delta på denne samlingen. Forhandlingsteknikk, spydspissarbeid var to av temaene som ble berørt.

Referat fra SUN Branchekurs 22-26.09.06, Helsingør  Danmark
Det ble her en generell utredning om direktivet og om betydningen av å få det indre marked til å fungere og å øke utveksling av ytelser.
Når det gjelder vikarbyråer omfates ikke disse av EU direktivet, men må ha en godkjenning av autorisasjonen for å få jobbe i andre land. De Danske fagorganisasjonene ser problemet med sosialdumping, da avlønningene innenfor EU ligger under det som er normalt for Norden.

Vi ser her viktigheten av at fagbevegelsen sørger for å registrere utenlandske firmaer i den grad det er mulig.

Brannkonferansen 2007 vil bli arrangert på Color Fantasy 26. og 27. mars 2007. Invitasjon vil bli sendt ut i januar 2007. Se nettsiden

Statsbudsjettet 2007
SST er godt fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett 2007. Kommunesektoren får styrket økonomien. For første gang er målsettingen i Nasjonal Transportplan oppfylt når det gjelder bevilgninger til jernbane. Vi håper at økningen i kommuneøkonomien vil komme samferdsel, satsing på kompetanse i kommunene, infrastruktur og en kvaliteten av service til innbyggere til gode.

Fagforbundets stipendordning
Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre - f. eks arbeidsgiver eller trygdeordninger.

Det kan søkes om støtte til:
· Utdanninger ved universiteter og høgskoler
· Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)
· Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
· Praksiskandidatopplæring
· Yrkesfaglige kurs

Høringer
Vi har fått pr dags dato følgende høringer til behandling:

· Ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg. (frist 19.10.06)
· Forslag til nytt regelverk om avfallsplaner i bygge-, rivnings- og rehabilitetstjenesten (frist 27.11.06)
· Endring og oppdatering på HMS i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
· Forslag til faglige retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk
· Forslag til forskrift om nærmere gjennomføring av direktiv - 2003/59/ef  yrkessjåførdirketivet
· Ikraftsettelse av kompetansekrav for deltidsbrannvesenets innsatspersonell om overgangsordning - frist 1 november 2006
· Forslag til endringer i forskrifter om energiutredninger beredskap og økonomisk og teknisk rapportering (frist 15 11 2006)

Formidlerteam INSTA 800 (renholdsstandarden)
Som sikkert de fleste er kjent med har seksjonen et eget formidlerteam på INSTA 800. Teamet er satt sammen av syv dyktige renholdere og tillitsvalgte. Teamet er nå under evaluering og vi kan allerede nå si at teamet bør brukes mer dersom det skal overleve. Henvendelse vedrørende bruk av teamets kompetanse kan rettes til administrasjonen.

Hvordan få etablert et nytt lærefag?
Vi får ofte henvendelser fra våre medlemmer som spør om fremgangsmåten og rutinene for å lage et nytt fagbrev. Vi vil legge ut en mal for slik jobbing på vår hjemmeside. Her vil dere se hvorfor det tar lang tid å få stablet et fagbrev på plass, og hvorfor det må være "partsenighet" for å få det på plass.

Hjemmesidene
Vi er i gang med å rydde i hjemmesidene til de enkelte yrkesgruppe innen seksjonens organisasjonsområde. Vår utfordring er at disse sidene hele tiden må holdes oppdatert. For å fylle inn ferske nyheter innen de enkelte yrkesområdene trenger vi innspill fra dere. Tips, ideer, og fagstoff kan linkes til siden ved å sende det til noen av oss i administrasjonen.

Nå kan du abonnere på nyhetsbrevet direkte ved å registrere deg på hjemmesiden vår, ved å trykke her.

SST- administrasjonen
Tlf. 23 06 40 00
Avdelingsleder: Gry BjørnstadRådgiver:
Juned AkhtarRådgiver:
Steinar Granlund
Førstesekretær: Bjørg Moksnes

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia