29mars 2007
 
eForvaltningskonferansen - Vel blåst
Seksjonen gjennomførte to dagers konferanse, 19. og 20. mars i Oslo, med nær 300 deltakere. Fagforbundet og Seksjon kontor og administrasjon markerte sammen med de andre organisasjonene at vi ønsker å være i front av utviklingen på det disgitale området. Innledningene fra foredragsholderne ligger på
www.eforvaltningskonferansen.no

Tilbud om studiet "Offentlig saksbehandling"
Fagforbundet har kjøpt studier som skal kjører i Oslo, Bergen og Tromsø. Dette er en flott anledning til å utvide kompetansen på - og alle som har ønske og behov for slik kunnskap bør gripe anledningen NÅ. Påmelding til Seksjon kontor og administrasjon innen 15. april 2007. Mer informasjon på
www.fagforbundet.no/ska

Framtidige offentlige ledere hos Fagforbundet
Rundt 50 bachelorstudenter i offentlig styring ved Høgskolen i Oslo holdt sin årlige temadag hos Fagforbundet. Stiftelsen IMTEC foreleste om modellkommunen og Fagforbundet om kvalitetskommunen. Omtale av temadagen ligger på www.fagforbundet.no/ska
En liten undersøkelse blant Skolesekretærer.

Seksjon kontor og administrasjon har i januar og februar gjennomført en liten undersøkelse blant skolesekretærene. Målet var å få fram endringer i deres arbeidsoppgaver de siste 10 årene. Ikke overraskede er det betydelige endringer i deres arbeidsoppgaver og også i arbeidsmetoder. Underøkelsen gjenspeiler denne periodens overgang fra manuelle til digitale systemer. Endringene i administrasjonsstrukturen gir seg også utslag i nye oppgaver. De kommuner som har fått en flatere struktur, og dermed overført mere ansvar til den enkelte skole har også gitt skolesekretærene økte og endrede oppgaver. Budsjettarbeidet er et av de områder som kommer fram som nye.

Når det gjelder opplæring så ser det ut til at denne til en visgrad følger med utviklingen. Det er bra, men det kunne vært ennå bedre.

Konklusjonen på undersøkelsen er at man har fått mange nye oppgaver og beholdt mange av de gamle. Det som gjør dette mulig er ny teknologi sammen med høyere arbeidstempo. Det bekrefter bare andre undersøkelser som viser at det er blitt økt press og mer ansvar på hver enkelt arbeidstaker innen kommunal sektor de siste årene.

Rapport om læreplasser i kommunesektoren

Fafo har laget for KS en rapport om Læreplasser i kommunesektoren - omfang og utfordringer. Rapporten kan du lese her http://www.fafo.no/pub/rapp/540/540.pdf

Konferanse om arbeidsmarked, likestilling og fordeling
Onsdag 21. mars inviterte Radikalt økonominettverk til heldagskonferanse om arbeidsmarked, likestilling og fordeling i Oslo. Konferansen var et samarbeidsprosjekt med LO og målgruppen var blant andre tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen og økonomer. Konferansens innledere var forskere og økonomer som har arbeidet med disse spørsmålene i Norge. 

Konferansen ga viktige innspil om velferdsstaten og hvordan vi bør innrette oss for å utnytte ressursene og fordele verdiene våre på en best mulig måte. Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning snakket om "Hva vet vi om årsakene til lønnsforskjellen mellom kvinner og menn?" Barth viste til at årsaken er mange og sammensatte og ikke alltid slik vi kanskje tror. Hilde Bojer, Økonomisk institutt fra UiO snakket om "Kvinners økonomiske selvstendighet". Kyrre Stensnes, Statistiks sentralbyrå snakket om pensjonsreformen og reformens virkninger på fordeling og likestilling. Kalle Moene, Økonomisk institutt UiO snakket om skandinavisk likhet og den skandinaviske modellen med spørsmål om det er økonomisk lønnsomt med små lønnsforskjeller og stor likhet?

Innleggene legges ut på Radikal økonominettverks hjemmeside som du kan lese mer om her
http://www.okonominettverket.no/

eBygg2009
SNR- regionen (Samarbeid nedre Romerike) har opprettet et senter for å teste ulike fagsystem og mulige løsninger for integrasjon mot sak/arkiv system og mot nye og eksisterende web-portaler.
Regionen har startet samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FOA) om elektronisk klagesaksbehandling av byggesaker.
Dette går ut på å gi fylkesmannen innsyn og mulighet til å behandle den bestemte klagesak elektronisk, og saken (behandlingen) blir lagret i kommunenes sak/arkivsystem.
 
Stavangerregionen, SMART kommune utgjør nå 14 kommuner og har denne uken etablert faggrupper for byggesak, plansaker og kartløsninger.
 
ORKidè regionen har hatt et forprosjekt rettet mot digitalisering av eiendom og byggesaksarkiv, og skanning av kommunale planer.
Dette er nå i sluttfasen og skal presenteres for arbeidsgruppene den 11 og 12. april.
http://epost.sunndal.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256E4A002FE4C3C1256FDB00343287?OpenDocument&frame=yes

Ny bok: Med på laget
Om New Public Management og sosialkapitalen i den norske modellen. Gudmund Hernes i forskningsstiftelsen Fafo har i samarbeid med Norsk Investorforum og Fagforbundet skrevet en bok om omstilling i offentlig sektor. Les mer om boka på www.fagforbundet.no/ska 


Kaffekurs
Vi minner om kaffekursene. Siste kurs som er lagt ut er for ansatte på NAV-kontorene. Se venstremenyen på seksjonens hjemmeside. 

Vi ønsker alle en riktig god påske!Kontaktinformasjon SKA-administrasjonen

 

Tlf. 23 06 40 00

 

 

 

Avdelingsleder:                Fredrik Hellstrøm
Rådgiver:                        Karin Lund

 

Rådgiver:                        Wera Kristiansen

 

Kontorsekretær:               Inger Knarud 

Prosjektmedarbeider         Kari Granlund 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia