Viktige oppgaver trenger mer penger (Pressemelding 15.05.07)
 
Pressemelding fra Fagforbundet  
 
- Regjeringen har utrettet mye på kort tid, men det gjelder å opprettholde trykket for å forbedre de offentlige tjenestene. Vi er ikke i mål ennå, sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet.

Den rød-grønne regjeringen har sørget for en betydelig bedring av kommuneøkonomien siden den tiltrådde. Dette har resultert i en markert styrking av de sentrale velferdstjenestene gjennom gode fellesskapsløsninger.

Revidert nasjonalbudsjett inneholder, som forventet, ingen store nyheter for kommunesektoren. Økte anslag for skatteinntektene samt økning av de øremerkede midlene, til blant annet etablering av barnehageplasser, fører til at kommunesektorens samlede inntekter i 2007 øker med om lag 1,3 milliarder kroner i forhold til tidligere anslag.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommuneøkonomien på mellom 4,5 og 5,25 milliarder kroner i 2008 - om lag 1,5 milliarder kroner av dette vil komme i form av frie inntekter. Etter Fagforbundets oppfatning er dette for snaut når man vet at befolkningsvekst "spiser opp" hele økningen i de frie inntektene. Det blir ikke mange frie kroner igjen å bruke da.

Fagforbundet er fornøyd med at Toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende tjenester vil bli styrket med 435 millioner kroner i 2008.  Dette er et svært viktig tiltak.

Det er mange viktige oppgaver som krever betydelige midler over år framover. Vi kan blant annet peke på:

- 10.000 nye årsverk til pleie og omsorg
- Etterslepet i vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen
- Opptrappingsplanen for psykisk syke
- Oppfølging av NAV-reformen
- Inkludering i arbeidslivet
- Tiltak mot fattigdom

Fagforbundet er det største LO-forbundet med nær 300 000 medlemmer.

For mer informasjon, kontakt:
Siri Baastad, pressekontakt, mobil: 99 63 35 34
Tone Zander, informasjonssjef, mobil: 90 85 50 63

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia